Paragraaf 1 – Algemeen

Artikel 1 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.2 Studio86 of enige andere gelieerde onderneming die deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

 

1.3 De klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Studio86 opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.

 

1.4 Overeenkomst: elke afspraak tussen Studio86 en de klant tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten of producten.

 

1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Studio86 gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes en op alle gesloten en te sluiten overeenkomsten.

 

1.6 De algemene voorwaarden van de klant zijn niet op de overeenkomst van toepassing. Studio86 wijst de toepasselijkheid hiervan van uitdrukkelijk van de hand.

 

1.7 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover partijen die schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

 

Artikel 2 – Offerte en totstandkoming overeenkomst

 

2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Studio86 zijn 3 maanden geldig, tenzij daar een ander termijn voor aanvaarding in wordt genoemd of er een prijswijziging heeft plaatsgevonden.

 

2.2 Studio86 kan niet worden gehouden aan een aanbieding of offerte indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat sprake is van een vergissing of verschrijving of wanneer sprake is van een dermate verouderde aanbieding of offerte dat Studio86 daar in alle redelijkheid niet meer aan kan worden gehouden.

 

2.3 Indien de aanvaarding door de klant afwijkt van de aanbieding of offerte of indien de aanbieding of offerte gedeeltelijk wordt geaccepteerd, dan is Studio86 daar niet aan gebonden tenzij Studio86 anders aangeeft.

 

Artikel 3 – Uitvoering werkzaamheden

 

3.1 Indien de klant de levering van materialen of de uitvoering van bepaalde onderdelen zelf uit wenst te voeren, zoals maar niet beperkt tot de aankleding van de locatie of de visagie, dan is de klant verantwoordelijk voor de aanlevering/uitvoering hiervan en voor eventuele vertraging die hierdoor wordt veroorzaakt.

 

3.2 Studio86 is bevoegd om alles wat niet uitdrukkelijk in de overeenkomst is opgenomen naar eigen creatief en technisch inzicht uit te voeren, bijvoorbeeld de poses of de hoek van waaruit wordt gefotografeerd.

 

3.3 Studio86 is volledig vrij in de keuze om toeleveranciers of derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4 – Leveringstermijn

 

4.1 De door Studio86 aangegeven leveringstermijnen zijn ter indicatie en betreffen geen fatale termijnen.

 

4.2 Indien geen levertermijn is overeengekomen, dan vindt de levering plaats binnen een redelijke termijn.

 

4.3 Indien Studio86 en de klant een leveringstermijn zijn overeengekomen en de leveringstermijn wordt op verzoek van de klant vervroegt, dan is Studio86 gerechtigd om de overeengekomen vergoeding te verhogen. Indien het verzoek van de klant om vervroegd te leveren voor Studio86 niet haalbaar is, dan kan Studio86 besluiten niet aan het verzoek te voldoen.

Paragraaf 2 – Auteursrechten en bewaren digitale bestanden

 

Artikel 5 – Auteursrechten

 

5.1 Het auteursrecht op de fotografische werken wordt - nadat de klant de overeengekomen vergoeding/koopprijs in zijn geheel aan Studio86 heeft voldaan - geacht volledig aan de klant te zijn overgedragen. De klant verkrijgt het onbeperkte recht om de fotografische werken waarvoor hij de overeengekomen vergoeding heeft betaald te gebruiken. Studio86 heeft alsdan geen enkel recht meer ten aanzien van de fotografische werken en Studio86 mag deze nog slechts gebruiken, voor welke doeleinden dan ook, na schriftelijke of mondelinge toestemming van de klant.:

 

5.2 Studio86 is bevoegd de digitale bestanden van de gemaakte foto’s te bewaren voor (onder andere) kwaliteitscontrole. Op uitdrukkelijk verzoek van de klant zal Studio86 deze digitale bestanden vernietigen. Wanneer Studio86 de digitale bestanden op verzoek van de klant heeft vernietigd kan de klant geen aanspraak meer maken op enige garantie.

Paragraaf 3 – Factuur en betaling


Artikel 6 – Vergoeding/koopprijs

 

6.1 De door Studio86 gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW:

 

6.2 Indien dat vanuit het oogpunt van Studio86 wenselijk is, kan Studio86 een voorschot vragen voordat zij met de uitvoering van de overeenkomst zal starten.

 

6.3 Indien Studio86 hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht dan komen deze kosten en/of het meerwerk voor rekening van de klant. De klant zal deze kosten volgens de bepalingen uit artikel 8 aan Studio86 voldoen.

 

6.4 Op uitdrukkelijk verzoek van de klant kan de overeenkomst tijdens de uitvoering van de werkzaamheden worden gewijzigd, eventuele extra kosten zullen als meerwerk worden gezien. De klant dient deze extra kosten aan Studio86 te betalen voordat de werkzaamheden zullen worden voortgezet.

 

6.5 Indien de producten worden bezorgd of bij de klant worden afgeleverd, dan worden de eventuele bezorgkosten afzonderlijk bij de klant in rekening gebracht. De klant dient de bezorgkosten vooraf te voldoen.

 

Artikel 7 – Prijswijzigingen

 

7.1 Studio86 is bevoegd om reeds afgesproken prijzen jaarlijks te verhogen.

 

7.2 De klant is bevoegd de overeenkomst binnen 14 dagen na bekendmaking van de prijsverhoging schriftelijk of via elektronische weg te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, gedurende welke maand de oude prijsafspraken blijven gelden.

 

Artikel 8 – Factuur en betaling

 

8.1 De klant zal er voor zorgen dat hij de factuur van Studio86 binnen 14 dagen na factuurdatum betaald. Deze termijn is een fatale termijn. Tenzij anders is overeengekomen zal Studio86 pas overgaan tot levering van de producten nadat zij de betaling van de klant heeft ontvangen:

 

8.2 Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de klant niet op.

 

8.3 De klant is niet bevoegd om het door hem aan Studio86 verschuldigde te verrekenen, tenzij het gaat om de verrekening van een door de klant aan PicturePeople betaald voorschot.

 

8.4 Indien Studio86 het verschuldigde bedrag niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft ontvangen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is in dat geval zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum van de factuur tot de datum van volledige betaling de wettelijke rente verschuldigd berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt beschouwd.

 

8.5 Wanneer de klant niet of niet op tijd betaalt, zijn de daaruit voor Studio86 voortvloeiende kosten voor rekening van de klant. Onder deze kosten zijn begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op basis van de wettelijk vastgestelde staffel voor incassokosten voor consumenten.